GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „MICUL PRINT” ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BUCA TAR

fc17f1cbf3521404d3525f519f2ec057

Concursul anuntat se amana din motive organizatorice pe data de 15 aprilie, asadar perioada de inscriere a candidatilor se prelungeste!

Persoanele interesate trebuie sa faca dovada calificarii pentru post  si sa aiba abilitatea de a comunica si lucra in echipa, de asemena precizam ca experienta constituie un avantaj.

 Postul este pe durata nedeterminata, iar timpul de lucru este de 8 ore pe zi de luni pana vineri.

DOSARE SE DEPUN LA SEDIUL UNITATII IN STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 1 (GRADINITA DE COPII  DE LA STATUIE) INTRE ORELE 8 SI 14 IN PERIOADA 1 MARTIE -11 APRILIE .

DOSARUL  DE CONCURS VA CUPRINDE :

       Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Grădiniței;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

                             BIBLIOGRAFIE  :

 1. Norme P.S.I./2000 – emise de Min.Educaţiei şi Cecetării;
 2. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 3. Norme de igienă în unităţi de invatamant si in gradinite ;
 4. Hotararea nr. 924/11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor  alimentare.
 5. Ordinul nr 1565/12 septembrie 2008 privind aprobarea listei de alimente nerecomandate prescolarilor si scolarilor si principiilor care stau la baza alimentatiei sanatoase pentru copiii
 6. HG 1425/2006 modificat de HG 955/2010
 • SELECTIA DOSARELOR VA AVEA LOC PE DATA DE 12 APRILIE
 • CONCURSUL VA AVEA LOC PE DATA DE 15 APRILIE DUPA CUM URMEAZA
 • PROBA SCRISA – TEST GRILA ( DIN BIBLIOGRAFIA AFISATA) INTRE 8-  9
 • PROBA PRACTICA INTRE ORELE  9  – 11
 • INTERVIU ORA 13

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post  sunt urmataorele:

 • participă la întocmirea meniului;
 • preia alimentele de la magazie, pe bază de fişă zilnică , şi le foloseşte integral la prepararea mîncării ;
 • semnaleaza directorului eventuale diferente aparute
 • returnează la magazie ,pe baza bonului de retur, alimentele rămase neconsumate ;
 • curăţă zarzavatul, îl spală şi pregăteşte în vederea preparării mîncării;
 • pregătirea hranei se va face în condiţiile igienice sanitare, prevăzute de lege şi de bună calitate;
 • răspunde de vesela şi tacamurile din dotare;
 • participă la curăţarea vaselor, veselei, instalaţiei, interioarelor, recuperarea ambalajelor şi la remedierea deficienţelor semnalate;
 • nu acceptă intrarea persoanelor străine, în blocul alimentar, în ţinută particulară;
 • nu accepta intrarea in bucatarie a unor alimente sau ingrediente care i se par necorespunzatoare si semnaleaza directorului si administratorului situatia constatată
 • va opri probe alimentare la fiecare masă şi le păstrează 48 de ore, acestea fiind etichetate;
 • se prezintă la controlul sanitar periodic;
 • menţine curăţenia în spaţiile de depozitare a alimentelor;
 • semnalează orice defecţiune apărută la instalaţia de iluminat şi gaze;
 • participă efectiv la depozitarea legumelor şi a altor produse;
 • respectă normele de protecţia muncii şi normele de pază şi de stingere a incendiilor;
 • participă la pregătirea conservelor pentru iarnă din legumele şi fructele achiziţionate pentru cantină;
 • nu părăseşte unitatea fara aprobare;
 • în funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de angajator, în condiţiile legii.

DEPUNERE EVENTUALE CONTESTATII – 17 APRILIE  8- 13

REZOLVARE  EVENTUALE CONTESTATII  – 18 APRILIE

  Director, Prof. inv. presc. Cotor Birladeanu Agapia

Leave a Comment