ÎNSCRIEREA COPIILOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR

 

Pentru anul şcolar 2022—2023, înscrierile  copiilor la grădiniţă vor începe din 30 mai 2022 în intervalul orar 08.30-14.00.

Numărul de locuri disponibile pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârsta de 3 ani împlinită până la 31 august 2022 : 50 (două grupe mici)

 

Criteriile generale de departajare sunt următoarele şi presupun existenţa:

-unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial )

-unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte

-unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul şcolar următor, în unitatea  de învăţământ respectivă

-unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare şcolară şi profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele:

  1. Cerere-tip completată la data înscrierii
  2. Copie certificat de naştere copil
  3. Copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali şi, după caz, copie a hotărârii/ sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei
  4. Adeverinţe de salariat a părinţilor sau alte acte doveditoare de opţiune pentru program prelungit
  5. Alte acte, după caz ( hotărâri judecătoreşti, dovezi de încredinţare sau plasament)
  6. Dosar

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât  numărul de locuri libere  vor fi aplicate, succesiv,  criterii  de departajare generale şi criterii de departajare specifice, cele din urmă fiind  elaborate şi aprobate de Consiliul de administraţie al unităţii, avizate de consilierul juridic al I.S.J.Suceava  şi vor fi comunicate la o dată ulterioară , dar nu mai târziu de data înscrierii.

 

Director,                                                                    Comisia de mobilitate

Prof. Clipa Mihaela

 

 

 

CRITERIILE SPECIFICE DE DEPARTAJARE APROBATE ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

AL G.P.P.,,MICUL PRINŢ’’ RĂDĂUŢI  ÎN DATA DE 16 MAI 2022

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

 

-domiciliul părinţilor/ bunicilor sau locul de muncă să fie în circumscripţia grădiniţei;

-ambii părinţi să fie salariaţi;

-unul dintre părinţi/bunici să facă parte din personalul grădiniţei

 

 

Director,                                                                                        Secretar,

Prof. Clipa Mihaela                                                              Popovici Cristina

 

ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR

pentru înscrierea copiilor la grupa mică

 

Conform Procedurii Informatice nr.5685 din 31.05.2022 privind înscrierea în învăţământul preşcolar pentru anul şcolar 2022-2023, prima etapă, de colectare a cererilor de înscriere, se va încheia pe data de 10 iunie 2022, ora 12.00

Termenul-limită pentru afişarea listei cererilor admise/respinse, în urma evaluării dosarelor depuse la unitatea de învăţământ  G.P.P.,,Micul Prinţ’’ Rădăuţi:14.06.2022, ora 14.00

 

Conducerea unităţii

Leave a Comment